2005 rok - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa HISTORIA - HISTORIA - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

2005 rok

16 marca 2009

Od 1 stycznia do 20 marca remont dodatkowych pomieszczeń, montaż mebli do biblioteki i kafejki internetowej. Dzięki tym pomieszczeniom (ok. 40 m2) można było rozpocząć (wreszcie…) prace nad uporządkowaniem zbiorów fotografii i negatywów. Zakres tematyczny archiwaliów dotyczy w większości historii naszego miasta. Są to tematyczne wystawy wykonywane przez fotografików z RzTF od lat 60-tych XX wieku. Są też wystawy z negatywów szklanych Andrzeja Bujniaka i Edwarda Janusza z przełomu XIX i XX wieku. Jest również zbiór negatywów czarno-białych Jerzego Jawczaka przekazany do Galerii przez wdowę Elżbietę Jawczak. Jest to znakomity materiał do kontynuacji cyklu wystaw „Z historii polskiej fotografii”.

W czasie ostatniego remontu zostało zrealizowane nasze największe marzenie – instalacja centralnego ogrzewania. (Już nie będę musiała pisać pism, że „Galeria Fotografii nie może organizować zajęć podczas ferii zimowych dla młodzieży ze względu na zimno w lokalu…)” I. Gałuszka.

W każdy poniedziałek od godz. 18.00 odbywają się spotkania klubowe młodych fotografów. Została zorganizowana biblioteka z literaturą o fotografii. W czerwcu została ukończona i obroniona praca magisterska Barbary Bokota – studentki Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. „Życie i twórczość rzeszowskiego fotografika Jerzego Jawczaka (1940-1983)” – pierwsza monografia tego artysty. Marta Gromadzka studentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu opracowuje kolejny temat pracy dyplomowej.

Zostało zorganizowane archiwum, biblioteka i kafejka internetowa w Galerii Fotografii.

14_Uczestnicy wernisażu wystawy Rzeszów - moje miasto, moje  miejsce, 27 grudzień 2005 r

Została wykonana stała ekspozycja w budynkach Urzędu Miasta (Rynek 12, Okrzei 1, Plac Ofiar Getta 7) „Rzeszów – odnowione fasady kamienic” autorstwa Ireny Gałuszki.

Poza lokalem Galerii prezentowaliśmy wystawę „Rzeszów” w Pałacu w Sieniawie oraz w Ratuszu w Rzeszowie.

15.07.2005 r. i 12.08.2005 r. odbyły się warsztaty fotograficzne dla uczestników pleneru fotograficznego „Jedna godzina z życia miasta”.

02.09.2005 r. – uroczysta inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Łańcucie, udział Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ryszarda Miklińskiego i Dariusza Szymczychy z Gabinetu Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Na spotkaniu były prezentowane plansze informacyjne o instytucjach, które włączyły się do obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa na Podkarpaciu w tym również plansza o Galerii Fotografii.

Europejskie Dni Dziedzictwa były obchodzone z inicjatywy Rady Europy. W bieżącym roku tematem wiodącym był „Detal w architekturze”.

Zostały opracowane teksty do polskiej edycji Encyklopedii Fotografów: życiorysy artystyczne Jerzego Jawczaka, Zdzisława Postępskiego, Ireny Gałuszki i Bogdana Szczupaja.

W dniach 10.08.1005 r. – 21.09.2005 r. w ramach programu „Staże 2005” koordynowanego przez Instytut im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w naszej instytucji odbyła staż pani Beata Pałac, absolwentka Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „Jedna godzina z życia miasta”.

Zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie:

- do Departamentu Współpracy z Samorządami i Upowszechniania Kultury wniosek „RZESZÓW – MOJE MIASTO, MOJE MIEJSCE” (w ramach programu operacyjnego – „Promocja Twórczości”).

- do Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga – wniosek „POZYTYWY I NEGATYWY W MOIM MIEŚCIE”.

Do biblioteki Galerii Fotografii została przekazana praca dyplomowa, napisana przez Martę Gromadzką – studentkę Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Praca napisana pod kierunkiem prof. Piotra Wołyńskiego i zatytułowana: „Irena Gałuszka – działalność społeczna i artystyczna”. Poznań 2005r.

Od 27.10.2005 r. do 27.12.2005 r. Galeria Fotografii realizowała pierwszy projekt pt. „Rzeszów – Moje miasto, Moje miejsce” (realizacja wniosku Gminy Miasta Rzeszów, Galeria była głównym wykonawcą). Projekt został zrealizowany przy pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego: „Promocja Twórczości”. Podsumowania projektu dokonano 27 grudnia, godz.14.00 z udziałem władz, mas mediów i uczestników projektu (dzieci i młodzież od 5 lat do 26 lat z rzeszowskich szkół i uczelni). Dzięki realizacji tego projektu nasza placówka wzbogaciła się o nowoczesny system zawieszenia wraz z planszami do ekspozycji wystaw, a przede wszystkim zyskaliśmy ogromną rzeszę nowych widzów.

Materiał fotograficzny wykonany przez uczestników pleneru jest zapisem wizerunku miasta Rzeszowa z grudnia 2005 r. Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do wzrostu zainteresowania działalnością kulturalną wśród mieszkańców Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Ponadto wzrost uczestnictwa i wyrównywanie szans w dostępie do kultury oraz efektywna promocja twórczości pozwoliła zrealizować cele cząstkowe Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2013. W realizację projektu zostali zaangażowani nauczyciele i dyrektorzy siedmiu placówek kulturalno-oświatowych z Rzeszowa i okolic. Rolą partnerów było upowszechnianie informacji o projekcie wśród uczniów, rodziców oraz grona pedagogicznego. Realizacja projektu przyczyniła się do popularyzacji wśród dzieci, młodzieży i studentów sztuki współczesnej, jaką jest fotografia. Projekt cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że nie było możliwe objęcie nim wszystkich chętnych. Udział wzięło w nim 94 uczniów i studentów. Przedsięwzięcie pozwoliło wesprzeć oraz promować twórczość młodych artystów z Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Mogli oni samodzielnie wykonać swoje prace pod nadzorem profesjonalistów, wziąć czynny udział w przygotowaniu wystawy swoich prac w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Poza tym realizacja projektu pozwoliła zorganizować atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży i stała się alternatywną formą spędzania wolnego czasu. Efektem realizacji przedsięwzięcia stało się zacieśnienie współpracy pomiędzy placówkami edukacyjnymi a Galerią Fotografii Miasta Rzeszowa.

Do 15 marca 2005 roku – remont w lokalu Galerii.

Ekspozycje:

21.03.05- 15.04.05     Historia pod tytułem NEWSWEEK

18.04.05-12.05.05      FOTOGRAFIA – Aleksander Łosminski, Ludmiła Wojda (fotoklub  z Białorusi)

19.04.05- 12.05.05     MIASTO CIENI – Ludmiła Wojda (fotoklub z Białorusi)

15.05.05- 28.06.05     Galeria Debiuty: RZESZÓW ULICA 3 MAJA – rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Galeria Debiuty: FOTOGRAFIA – Agnieszka Peszko

01.07.05- 01.09.05    POLASKI PRZEŁOM BUGU 2004 – IX Międzynarodowy Plener Fotograficzny

Galeria Debiuty: KLUBOWE SPOTKANIA Z FOTOGRAFIĄ – prezentacja fotografii uczestników spotkań

05.09.05- 30.09.05     RZESZÓW – TAJEMNICZE ZAUŁKI, DETALE – Irena Gałuszka (ZPAF Rzeszów)

03.10.05- 04.11.05     PORTRETY FOTOGRAFÓW – ogólnopolska wystawa pokonkursowa (organizator – Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa)

KOLORY MIASTA – Andrzej Ruciński  (ZPAF Siedlce)

KARYKATURA WYBORCZA – Łukasz Baran (Uniwersytet Rzeszowski, ISP)

Galeria Debiuty: JEDNA GODZINA Z ŻYCIA MIASTA – wystawa pokonkursowa dla młodzieży

07.11.05- 31.11.05     SPOJRZENIE NA KRAKÓW – Longin Łępicz (ZPAF Ostrowiec Świętokrzyski)

CMENTARNE ANIOŁY – Mieczysław Wroński (Stalowa Wola)

Galeria Debiuty: KOŚCIOŁY RZESZOWA – Zofia Tabisz

05.12.05- 24.12.05     MARTWA NATURA W FOTOGRAFII – Międzynarodowy Salon, Częstochowa 2005

Nowi sponsorzy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, PROIMPEX – Centrum Jubilerskie, WITO Firma Handlowa Witold Płodzie, Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów, Firma JAMS.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA